Kuluttajaluoton sopimusehdot

Tutustu ehtoihin ajatuksella!

Yleiset ehdot

Laina on 500, 750 tai 1000 € kertalaina. Maksetaan kerralla tilille. Haetaan turvallisella nettihakemuksella verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Takaisinmaksuaika on aina 12 kk.

  • 500 euron lainassa takaisinmaksuerä on 51,37 euroa.
  • 750 euron Kulutusluoton takaisinmaksuerä on 77,02 euroa.
  • 1000 euron lainan kuukausierä on 102,68 euroa.

Eräpäivä määräytyy luoton myöntöpäivän mukaan. Laskuun on merkitty minimilyhennyksen summa.

Kulutusluoton vuotuinen nimelliskorko on 24,5 %. Lisäksi perimme nostopalkkion 9,25 % nostetusta summasta. Kuluttajansuojalain mukaan laskettu lainan todellinen vuosikorko on 48,75–49,70 %.

Tulotiedot

Lainahakemuksen yhteydessä kysymme sinulta talouteesi liittyviä tietoja. Saatuasi hyväksytyn lainapäätöksen nettihakemuksen yhteydessä, pyydämme sinua vielä lähettämään kopion palkkakuitista tai muusta tulosta. Yrittäjiltä pyydämme verotuspäätöstä ja eläkeläisiltä eläkepäätöksen lähettämistä. 

Laina siirretään hakijan tilille aukioloaikoinamme ma–pe 8–22, mikäli luotonsaajan ilmoittama tili on jossakin seuraavista pankeista: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Aktia, OmaSp, Säästöpankki, POP Pankki, tai Handelsbanken.

Hakemuksia vastaanotetaan 24 tuntia vuorokaudessa, jokaisena viikonpäivänä. Käsittelemme hakemuksia aukioloaikoinamme ma–pe 8–22. Aukioloaikojen ulkopuolella tulleet hakemukset käsitellään aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä.

Kuluttajaluoton yleiset sopimusehdot

1. Määritelmät

Luotonantaja NDN-Yhtiö Oy, Hamina
Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
Y:tunnus 1511214-4

Luotonhakijalla tarkoitetaan luonnollista ja oikeustoimikelpoista henkilöä, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla. Luottokustannuksilla tarkoitetaan luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien kuluttajaluottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannuksia, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä kuluttajaluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

2. Luoton myöntäminen ja käyttö

Luoton myöntäjä on NDN-Yhtiö Oy. Luotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on iältään 20–75 vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään kuluttajaluottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonantaja ilmoittaa kuluttajaluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä kuluttajaluottohakemus yhdessä kuluttajaluottosopimuksen ja kuluttajaluoton yleisten sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen luotonsaajan ja luotonantajan välille.

Luotonsaaja antaa luotonantajalle suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, luotonsaajan menojen ja velkojen tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta luotonantajan oikeutta tarkistaa luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja sekä luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat halussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

Luotonantaja voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton. Luotonantaja perii luotonsaajalta myönnetyn luoton määrään perustuvan nostopalkkion. Luoton laina-aika on kaksitoista (12) kuukautta. Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luottohakemuksessa ilmoitetulle luotonsaajan pankkitilille.

3. Luoton takaisinmaksu

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittain maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai luotonantajan ja luotonsaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luotosta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Maksuerä muodostuu nostopalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden velvoituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät luoton maksuohjelmasta.

Luoton maksuerät erääntyvät kuukausittain kuluttajaluoton nostopäivästä lukien kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti.

4. Luoton korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luotto on nostettu. Luoton kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa kuluttajaluottosopimuksen mukaan. Korko muodostuu luottoa hakiessa sovitusta kiinteästä korosta. Luoton todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Luoton todellinen vuosikorko on määritetty kuluttajaluottosopimuksessa.

5. Luotosta perittävät maksut

Nostopalkkio veloitetaan luotonsaajalta luottoa avattaessa ja sen määrä on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa. Nostopalkkio maksetaan luotonantajalle kuluttajaluoton maksuerien yhteydessä osana muuta pääomaa.

Mikäli luoton pääomaa on sovittu maksettavaksi erissä, luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luoton lyhennystaulukko.

Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa kohdennetaan seuraavaan laskuun.

Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset.

Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun luotonmyöntäjältä.

Liikasuoritusten palauttamisesta asiakkaan tilille veloitamme 10 euroa.

7. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki kuluttajaluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, paikka ja päiväys sekä luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena kuluttajaluoton koron ajalta, jonka kuluttajaluotto on ollut luotonsaajan käytössä.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: NDN-Yhtiö Oy/Tunninlaina, PL 57 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@tunninlaina.fi

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet

8.1. Maksun laiminlyönti

Mikäli luotonantajan saatava luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

8.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 8.1 tai 8.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

9. Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 2 mom. mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

10. Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

11. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

12. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa kuluttajaluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa kuluttajaluottosopimuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja luotonsaajan käytössä.

Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen kuluttajaluoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen. Mikäli luotonsaaja ei toimita edellä mainittuja asiakirjoja 30 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä lukien, on luotonantajalla oikeus purkaa kuluttajaluottosopimus lähettämällä purkuilmoitus sähköpostitse.

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty luotonantajalle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

14. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta luotonantajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

16. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Luotto on henkilökohtainen, eikä luotonsaajalla ole oikeutta siirtää luottoa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

17. Markkinointi ja viestintä

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

18. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

19. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos luottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B
PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

www.kuluttajaneuvonta.fi
puh. 029 553 6901 (ark. 9–15)

Tulosta lainaehdot (PDF)

Tulosta vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (PDF)

VALITSE LAINASUMMAKSI

500 €

Laina-aika: 12 kk. Minimilyhennys: 51,37 €/kk.
Laina yhteensä: 616,37 €.
Vuotuinen nimelliskorko on 24,5 % ja nostopalkkio on 9,25 %.
Kuluttajansuojalain mukaan laskettu lainan todellinen vuosikorko on 49,70 %.

 

VALITSE LAINASUMMAKSI

750 €

Laina-aika: 12 kk. Minimilyhennys: 77,02 €/kk.
Laina yhteensä: 924,25 €.
Vuotuinen nimelliskorko on 24,5 % ja nostopalkkio on 9,25 %.
Kuluttajansuojalain mukaan laskettu lainan todellinen vuosikorko on 48,75  %.

 

VALITSE LAINASUMMAKSI

1000 €

Laina-aika: 12 kk. Minimilyhennys: 102,68 €/kk.
Laina yhteensä: 1 232,21 €.
Vuotuinen nimelliskorko on 24,5 % ja nostopalkkio on 9,25 %.
Kuluttajansuojalain mukaan laskettu lainan todellinen vuosikorko on 48,78 %.

 

Asiakaspalvelu

Avoinna: ma-pe 8–16.
asiakaspalvelu@tunninlaina.fi

 

Puh. 029 030 0340
Puhelun hinnat: lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0691 €/min ja mobiiliverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
 

Laskutus

Finvoicer
Avoinna: arkisin 9–16:30
asiakaspalvelu@finvoicer.fi
Puh 02 6510 0650
Fax 02 6510 0651